Pomoc dla inwestora

WSPARCIE INWESTYCYJNE

Przedsiębiorca, który inwestuje w Radomiu może uzyskać wsparcie (w formie pomocy publicznej: de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej) z następujących źródeł:

 • GMINA MIASTA RADOMIA
 • TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA GOSPODARCZA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POŻYCZEK / PORĘCZEŃ
 • GRANTY RZĄDOWE

Rodzaj wsparcia (posiada różne źródła i formy) zależy od:

- sektora gospodarki, w którym działa przedsiębiorca

- wielkości nakładów inwestycyjnych

- ilości utworzonych nowych miejsc pracy

 

==================================================================

 

 • WSPARCIE ZE STRONY GMINY MIASTA RADOMIA (pomoc de minimis)

Regulacja dotycząca pomocy de minimis:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543) ws. informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z załącznikiem (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)

 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących w Radomiu:

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 752/2014

- maksymalny okres: 2 lata

- minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

- dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości:

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 570/2017 zmieniająca poprzednio obowiązujący akt Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 751/2014

- maksymalny okres: 5 lat

- minimalna wartość inwestycji: powyżej 1 mln złotych

- dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

 

3. Ulgi w czynszu dzierżawnym:

Na podstawie: Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 2351/2017 wraz z Załącznikiem nr 1

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 2351/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia oraz Miasta na prawach powiatu z bonifikatą 99% w stosunku do poniższej stawki jest możliwa do czasu zakończenia realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Stawka czynszu dzierżawczego dla poszczególnych stref miasta:

- strefa centralna - 0,95 zł/m2

- strefa śródmiejska - 0,85 zł/m2

- strefa pośrednia - 0,75 zł/m2

- strefa peryferyjna - 0,65 zł/m2

 

MAPA STREF MIASTA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • WSPARCIE ZE STRONY GMINY MIASTA RADOMIA (regionalna pomoc inwestycyjna)

 

  

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 15 lat:

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 137/2015

- maksymalny okres: 3 lata (jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 30 miejsc pracy) lub 5 lat (za nie mniej niż 50 miejsc pracy) oraz dodatkowe 10 lat (jeżeli w ciągu 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia inwestycji powstało nie mniej niż 200 miejsc pracy)

- minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

- dodatkowe warunki: nie dotyczy

 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 170/2015

- maksymalny okres: 5 lat (jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 5 miejsc pracy)

- minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

- dodatkowe warunki: nie dotyczy

 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 136/2015

- maksymalny okres: 5 lat, jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 10 nowych miejsc pracy

- minimalna wartość inwestycji: 20 mln zł netto

- dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy a utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji początkowej

 

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 698/2018

- maksymalny okres: 5 lat

- minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

- dodatkowe warunki: zrealizowana inwestycja początkowa jest budynkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, w którym co najmniej 3000 m² powierzchni użytkowej stanowią powierzchnie biurowe o wysokim standardzie i spełnia wymagane uchwałą kryteria

 

5. Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez Radomską Strefę Gospodarczą

- Pakiet Pionier (powitalny)

- Pakiet Progres (reinwestycyjny)

- Pakiet Mikro (mikroprzedsiębiorczość)

- Pakiet Idea (innowacje, B+R)

 

6. Stypendia stażowe dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia

Na podstawie: Uchwały nr IX/104/2019 w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia

Pomoc materialna w formie stypendium pieniężnego przyznawana jest studentom, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy działającego na terenie Radomia

 

- maksymalny okres: od 3 do 6 miesięcy (jednokrotnie w ciągu całego okresu nauki na uczelni)

- maksymalna kwota pomocy: 1500 zł brutto / miesiąc 

- dodatkowe warunki: dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Radomia

 

==================================================================

 

 • WSPARCIE ZE STRONY TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Na podstawie:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

5 września 2018 weszły w życie rozporządzenia, dzięki którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref. Uzyskanie ulgi podatkowej będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków: kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) oraz kryteriów jakościowych (szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji).

Pomoc regionalna, uzyskana z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest udzielana w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Jej maksymalną wysokość liczy się poprzez przemnożenie tzw. współczynnika intensywności pomocy przez wielkość nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy. Więcej informacji na stronie: www.tsse.arp.pl

Intensywność pomocy publicznej w Radomiu wynosi:

- dla małego przedsiębiorstwa - 55% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

- dla średniego przedsiębiorstwa - 45% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

- dla dużego przedsiębiorstwa - 35% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

 

==================================================================

 

 • WSPARCIE ZE STRONY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu: www.radom.praca.gov.pl

Wsparcie to zazwyczaj może być udzielone w postaci skierowania osób bezrobotnych na staż (z osobami tymi inwestor zawiera umowy o pracę) lub refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia utworzonych stanowisk pracy (do wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia), na których będą pracować zatrudnieni bezrobotni. Urząd pracy może również udzielić wsparcia w formie m.in.: skierowania w ramach prac interwencyjnych, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dopłat do wynagrodzeń pracowników 50+

Warto odwiedzić: www.zielonalinia.gov.pl

 

==================================================================

 

 • WSPARCIE ZE STRONY INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK / PORĘCZEŃ

- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wśród usług oferowanych przez ARP S.A. znajdują się: pożyczki na korzystnych warunkach, poręczenia, Platforma Transferu Technologii (PTT) kojarząca dawców i biorców innowacji w celu jej komercjalizacji, ARP Venture - spółka powołana do współpracy z sektorem MŚP

- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych / Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy wsparcie insytytucji nakierowane przede wszystkim na sektor MŚP. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje nie tylko poręczenia zabezpieczające kredyty bankowe, ale również poręczenia leasingowe i wadialne. Dzięki tym ostatnim przedsiębiorca może startować w kilku przetargach bez blokowania środków finansowych poprzez wpłaty wadium. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl

 

==================================================================

 

 • GRANTY RZĄDOWE

Na podstawie: Uchwała nr 60/2016 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

Forma wsparcia - wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci - o wsparcie wnioskować mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

- sektor motoryzacyjny,

- sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,

- sektor lotniczy,

- sektor biotechnologii,

- sektor rolno-spożywczy,

- sektor nowoczesnych usług,

- działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Grant można uzyskać z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy albo z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.